โรงพยาบาลศิลาลาด

โรงพยาบาลชุมชนที่มีมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ ประชาชนสุขภาพดีและเจ้าหน้าที่มีความสุข

Facebook Silalad Hospital

ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ข่าวรับสมัครงาน

เพื่อสุขภาพ

สาระบทความความรู้สำหรับผู้ชาย มีทั้งสุขภาพ เซ็กส์ งาน เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าแฟชั่น อาหารเพื่อคุณหนุ่มๆ ติดตามอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับบุรุษได้ที่นี่

กิจกรรมต่างๆ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

พันธกิจ

Entity

ให้บริการด้วนการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพ

Vision

ส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการสร้างสุขภาวะให้สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนและสร้างความเข็มแข็งของภาคีเครือข่าย

CoreValues

พัฒนาระบบบริการและพฤติกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยยึดหลักการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ค่านิยมหลัก H-SILA

Humanized health care

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

Safety

การดูแลผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย

Integrate

บูรณาการ

Learning

องค์กรแห่งการเรียนรู้

Achievement

มุ่งผลสัมฤทธิ์
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

Responsive

Mastery

เป็นนายตัวเอง

Compatibilities

Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่

Bootstrap 3

People

ใส่ใจประชาชน

SEO

Humility

ถ่อมต้นอ่อนน้อม

ข่าวสารโรงพยาบาล

ดูข่าวสารทั้งหมด