โรงพยาบาลศิลาลาด

ยินดีให้บริการ ทุกระดับ ประทับใจ เพื่อพี่น้องศิลาลาดทุกท่าน

Facebook Silalad Hospital

ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ข่าวรับสมัครงาน

เพื่อสุขภาพ

กิจกรรมต่างๆ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร

Entity

อัตลักษณ์ [ Entity ]

ซื้อสัตย์ มีวินัย น้ำใจงาม

Vision

วิสัยทัศน์ [ Vision ]

โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น ในคุณภาพและความปลอดภัย

CoreValues

ค่านิยม [ Core Values ]

ยึดผู้ป่วย ช่วยกันเป็นทีม ยิ้มแย้ม ยืดหยุ่น สนับสนุนการเรียนรู้

ค่านิยมหลัก H-SILA

Humanized health care

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

Safety

การดูแลผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย

Integrate

บูรณาการ

Learning

องค์กรแห่งการเรียนรู้

Achievement

มุ่งผลสัมฤทธิ์
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

Responsive

Mastery

เป็นนายตัวเอง

Compatibilities

Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่

Bootstrap 3

People

ใส่ใจประชาชน

SEO

Humility

ถ่อมต้นอ่อนน้อม

ข่าวสารโรงพยาบาล

ดูข่าวสารทั้งหมด