โรงพยาบาลศิลาลาด

โรงพยาบาลชุมชนที่มีมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ ประชาชนสุขภาพดีและเจ้าหน้าที่มีความสุข

Facebook Silalad Hospital

ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ข่าวรับสมัครงาน

กิจกรรมต่างๆ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

พันธกิจ

Entity

ให้บริการด้วนการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพ

Vision

ส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการสร้างสุขภาวะให้สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนและสร้างความเข็มแข็งของภาคีเครือข่าย

CoreValues

พัฒนาระบบบริการและพฤติกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยยึดหลักการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ค่านิยมหลัก H-SILA

Humanized health care

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

Safety

การดูแลผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย

Integrate

บูรณาการ

Learning

องค์กรแห่งการเรียนรู้

Achievement

มุ่งผลสัมฤทธิ์
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

Responsive

Mastery

เป็นนายตัวเอง

Compatibilities

Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่

Bootstrap 3

People

ใส่ใจประชาชน

SEO

Humility

ถ่อมต้นอ่อนน้อม

ข่าวสารโรงพยาบาล

ดูข่าวสารทั้งหมด