“ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”

ทิศทางองค์กร

วิสัยทัศน์ Vision

"โรงพยาบาลชุมชนที่มีมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ ประชาชนสุขภาพดีและเจ้าหน้าที่มีความสุข"

พันธกิจ Mission

M1 : ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพ
M2 : ส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการสร้างสุขภาวะให้สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
M3 : พัฒนาระบบบริการและพฤติกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยยึดหลักการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เป้าหมายหลัก Main goal

1. ประชาชนสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่มีความสุข
3. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
4. บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ค่านิยมองค์กร H-SILA

"H : Humannized health care = การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"
"S : Safety = การดูแลผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย"
"I : Integrate = บูรณาการ"
"L : Learning = องค์กรแห่งการเรียนรู้"
"A : Achievement = มุ่งเผลสัมฤทธิ์"

เข็มมุ่ง

1. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

วัฒนธรรมองค์กร

1. ยกมือไหว้ทักทายสวัสดี
2. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
3. เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยหลังเลิกใช้งาน
4. ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์

กระดานข่าว

กิจกรรมล่าสุด

See More

ปรับเปลี่ยน การให้บริการอุบัติฉุกเ

Read More...views [558]

ประกาศแนวทางการให้บริการผู้ป่วยนอ

Read More...views [753]

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริ

Read More...views [845]

รู้หรือไม่..สาระดีๆจากโรงพยาบาลศิล

Read More...views [686]

ได้มอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแ

Read More...views [639]

ข่าวประชาสัมพันธ์ 31 กรกฏาคม 2566

Read More...views [145]

โรงพยาบาลศิลาลาด

Read More...views [703]